Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)
Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Projekt pt. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim” - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegona lata 2014-2020 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu poznańskiego:

 • osób niepełnosprawnych
 • rodzin zastępczych
 • rodzin biologicznych mających problemy wychowawcze
 • dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym (z terenu gminy Swarzędz)
 • kandydatów na rodziny zastępcze

Planowane działania:

 1. Coaching rodzicielski (48 rodzin biologicznych – ok. 192 osoby)
  W ramach sesji poruszone zostaną tematy takie jak:
  • skuteczne wyznaczanie granic dzieciom,
  • rozpoznawanie i nazywanie uczuć,
  • kształtowanie dzieci do samodzielności,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
  • zwiększanie poczucia sprawstwa u dzieci,
  • budowanie poczucia własnej wartości jako człowieka i jako rodzica,
  • relacje między rodzeństwem,
  • budowanie poczucia wspólnoty w rodzinie.

 2. Zajęcia podwórkowe (120 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym)
  cykle zajęć dla dzieci ze środowisk zagrożonych pojawieniem się zaniedbań wychowawczych oraz najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Swarzędz. Uczestnicy Zajęć Podwórkowych będą mogli skorzystać z wyjątkowych atrakcji, takich jak m. in. basen, kino, park linowy, kręgle, golf i. in.

 3. Podniesienie kwalifikacji rodzin zastępczych (24 osoby prowadzące rodzinną pieczę zastępczą).

  Zostaną przeprowadzone dwa szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności istniejących rodzin zastępczych. Tematyka szkolenia będzie dostosowana do stwierdzonych potrzeb odbiorców szkolenia.

 4. Zatrudnienie Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  W ramach realizacji zadania zostanie zatrudniona 1 osoba na stanowisku Koordynatora pieczy zastępczej.

 5. Zatrudnienie Asystenta Osoby Niepełnosprawne (osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami powiatu poznańskiego).

  Działaniem swym asystent obejmie teren powiatu poznańskiego. Dostęp do niego nie będzie ograniczany. W zamierzeniach PCPR usługa ta ma mieć charakter otwarty i ogólnodostępny. Jedynymi warunkami obligatoryjnymi związanymi z korzystaniem z tej usługi będzie posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i złożenie wniosku w siedzibie PCPR.

 6. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz promocja rodzinnych form pieczy zastępczej (24 knadydatów na rodziny zastępcze).

  W ramach zaplanowanego działania zostaną przeprowadzone dwa szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze.

   Termin realizacji
   1 marca 2017 r. – 28.02.2019 r.

   Budżet projektu: 510 805,34 zł.
   Kwota dofinansowania ze środków EFS: 485 265,07 zł