Zadania realizowane są zgodnie z:

Ustawami:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046)
 4. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 546 ze zm.)
 5. ustawa z dna 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Rozporządzeniami:

 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowania nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2012 r., poz. 954)
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowania nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 ze zm.)
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2012 r., poz. 305)
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964)
 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., Nr 238., poz. 1586 ze zm.)
 6. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1406)
 7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1058)
 8. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720)
 9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 274, poz. 1620)
 10. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 926)
 11. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)
 12. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz., 1694 ze zm.)
 13. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 ze zm.)

Uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu:

 1. Uchwała Nr XVI/131/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczególnych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pieczy zastępczej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 1605)
 2. Uchwały Nr XXVI/239/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3045)