Fundacja na Rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej „Mały Piesek Zuzi”
ul. Sianowska 21, 64-431 Buk,
tel. 504 002 044
ul. Jarochowskiego 44,
60-239 Poznań
Obszary działania organizacji: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i szerzenie wiedzy kynologicznej
Formy realizacji zadania: Wspomaganie rehabilitacji i terapii poprzez prowadzenie zajęć dogoterapeutycznych oraz szerzenie wiedzy kynologicznej w ramach programu „Bezpieczny- Pies- Przyjaciel”


Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”
ul. Dobieżyńska 27
64-320 Buk
tel. 061 8 149 218
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze długotrwałej i ciężkiej choroby (nowotworowej), szkolenie i udzielanie wszechstronnej pomocy kobietom chorym na nowotwór piersi oraz ich rodzinom
Formy realizacji zadania: Prowadzenie działalności na rzecz kobiet po mastektomii oraz ich rodzin, rehabilitacja psychofizyczna, gimnastyka usprawniająca, masaż limfatyczny, opieka psychologa, szkolenia psychologiczne, wyjazdy integracyjne oraz wycieczki turystyczne


Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Poznań, Ośrodek Buk, im. Kosynierów Bukowskich
ul. Dobieżyńska 27,
64-320 Buk,  
tel. 061 8987655 kom. 602 865 247
Obszary działania organizacji: Wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań
Formy realizacji zadania: Rozpowszechnianie idei harcerstwa polskiego, organizacja  i koordynacja regionalnych i ogólnopolskich przedsięwzięć programowych, materiałów metodycznych i pomocy edukacyjnych, pozyskiwanie środków oraz organizację kształcenia


Gminna Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Gminy Czerwonak
ul. Lipowa 12,
62-028 Koziegłowy, gm. Czerwonak
tel. 061 6 417 306
Obszary działania organizacji: Ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, ochrona macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiek.-wychow., i prowadzenia gosp. domowego
Formy realizacji zadania: Pomoc w naturze, prelekcje, wykłady, prezentacje, wspieranie inicjatyw na rzecz człowieka i jego praw, społeczności lokalnej (integracja, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, demokracji), gospodarki, sportu, kultury i turystyki, przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji


Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach „Być potrzebnym”
Pl. Przemysława 9,  
62-005 Owińska, gm. Czerwonak,
tel. 609 493 658, 061 8 120 486 wew. 26  
Obszary działania organizacji: Niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wspomaganie procesu edukacji terapii i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących
Formy realizacji zadania: Publikowanie materiałów w języku Braille`a, nagrywanie słuchowisk i podręczników mówionych


Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Owińska
ul. Kolejowa 3,
62-005 Owińska,
gm. Czerwonak tel. 061 8 929 029
Obszary działania organizacji: Zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych oraz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, wyzwalanie inicjatywy inwalidów narządu ruchu w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji, kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych
Formy realizacji zadania: Organizacja przedsięwzięć takich, jak turnusy rehabilitacyjne imprezy kulturalne, czyli zabawy i pikniki integracyjne, rajdy samochodowe,  zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne oraz spotkania towarzyskie, terapia zajęciowa, sekcja motorowa, tenisowa, taneczna


Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „GEM”
ul. Kolejowa 38,  
62-005 Miękowo,  gm. Czerwonak
061 8126100,  604 063 127,  728 392 330
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, rodzin, dzieci i seniorów  
Formy realizacji zadania: Organizacja imprez integracyjnych, prowadzenie  zajęć  i warsztatów, wyjazdów na turnieje tenisowe, pomoc psychologiczna, współpraca ze Polskim Związkiem Tenisa na Wózkach i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wspierania Tenisa Ziemnego na Wózkach


Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej
ul. Szreniawska 6, 62-051 Wiry,
gm. Komorniki
tel. 605 080 392,
działa też na obszarze gm. Dopiewo
Obszary działania organizacji: Pomoc ludziom ubogim, niepełnosprawnym i długotrwale lub ciężko chorym: autyzm, zespół Downa, dysfunkcje mięśni na tle nerwowym, epilepsje i inne
Formy realizacji zadania: Pomoc w naturze, rehabilitacja, terapia zajęciowa (w Warsztatach Terapii Zajęciowej), rehabilitacja zawodowa, lecznicza i społeczna, organizacja uroczystości, festynów, imprez warsztatowych, koncertów i recitali


Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Promyk”
ul. Nowa 28,  
62- 052 Komorniki,
tel. 061 8 107 706,  061 8 148 061,
działa też na obszarze gm. Dopiewo
Obszary działania organizacji: Pomoc ludziom ubogim, niepełnosprawnym i długotrwale lub ciężko chorym oraz sierotom
Formy realizacji zadania: Pomoc w naturze, rehabilitacja, terapia zajęciowa (w Warsztatach Terapii Zajęciowej), rehabilitacja zawodowa, lecznicza i społeczna, przygotowywanie uroczystości, festynów, imprez okolicznościowych i integracyjnych


Stowarzyszenie „Pomagam”
ul. Poznańska 5,
63-005 Kleszczewo,  
tel. 061 8 176 130
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze sieroctwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, pomoc w sytuacji bezradności w sprawach opiek. – wychow. i prowadzenia gosp. domowego, w sprawach alkoholizmu i narkomanii,
Formy realizacji zadania: Pomoc w wypełnianiu czasu wolnego niektórych grup społecznych: seniorzy, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, edukowanie społeczno-prawne i kulturowe, szerzenie oświaty zdrowotnej, profilaktyka zagrożeń problemami społecznymi, zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kształtowanie osobowości młodych ludzi, rozwijanie idei wolontariatu, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, integracja środowiska lokalnego, organizowanie przedsięwzięć na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, usługi psychologiczne


Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Ich Rodzin „Razem”
ul. Braci Drzewieckich 1,  
62-025 Kostrzyn Wielkopolski,
tel. 061 8 178 326
Obszary działania organizacji: Ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego, pomoc w zmaganiu się z alkoholizmem i narkomanią
Formy realizacji zadania: Stworzenie świetlicy rehabilitacyjnej, zorganizowanie integracyjnych półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych  i zdrowych, wyjazdy do zoo, kina, stadniny koni, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, a także mnóstwo zabaw integracyjnych, zajęć plastycznych i sportowych, otoczenie opieką wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin zamieszkujących Kostrzyn


Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawności ą Intelektualną i Ruchową – „Klaudynka”
ul. Dworcowa 11,
62-035 Kórnik,
Tel : 507 052 822
Obszary działania organizacji: Działalności: rehabilitacyjna, terapeutyczna, lecznicza, edukacyjna, kulturalna, integracyjna i rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych, organizowanie pomocy prawnej, materialnej, lekarskiej itd. dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych, poszukiwanie potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, prowadzenie biura Centrum Wolontariatu- gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować jako wolontariusze oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy, organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy, promocja wolontariatu   
Formy realizacji zadania: Usługi w środowisku, pomoc w naturze, pomoc terapeutyczna – „Sobotnie Spotkania Klaudynki”, rehabilitacyjna, psychologiczna, organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i turystycznych, prowadzenie Centrum Wolontariatu


Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1,  
62-035 Kórnik,  
tel. 061 8 170 505, 061 8 170 325,  502 492 540
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego
Formy realizacji zadania: Usługi w środowisku i pomoc w naturze


Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kórniku - Koło Emerytów i Rencistów Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik,
tel. 061 8 170  411
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby
Formy realizacji zadania: Pomoc w naturze, spotkania okolicznościowe


Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie
ul. Błażejewska 63
62-035 Kórnik,
tel. 061 8 170 206
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, sieroctwa, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego
Formy realizacji zadania: Wspieranie dzieci z Domu Dziecka w Kórniku-Bninie oraz ich rodzin biologicznych, pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na rozbudowę i modernizację Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, apele w różnych językach zawierające prośbę o wsparcie działań Stowarzyszenia


Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Wielkopolski
ul. Ogrodowa 10,  
62-035 KórnikSzczodrzykowo,  
tel. 061 8 657 016,  061 8 656 152   
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, sieroctwa, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego
Formy realizacji zadania: Wspieranie rodzin zastępczych i przebywających w nich dzieci, wszechstronne poradnictwo, promocja rodzicielstwa zastępczego


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”
ul. Żabikowska 40,
62-031 Luboń,  
tel. 061 8 130 392
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradność w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego
Formy realizacji zadania: Pomoc rzeczowa, terapia zajęciowa, zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe, komputerowe oraz taneczne, hipoterapia, pływalnia oraz konsultacje logopedyczne, wyjścia do kina, na kręgielnię itp., imprezy kulturalne, integracyjne i wyjazdy rekreacyjnoturystyczne, rehabilitacja, oddziaływania edukacyjne, informacyjne i wspierające dla rodzin osób niepełnosprawnych,


Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli
18. ul. Jagiełły 13,
62-030 Luboń,  
tel. 061 8 102 297
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, nauki, oświaty i wychowania, promocji zdrowia, profilaktyki i interwencji kryzysowej
Formy realizacji zadania: Prowadzenie jadłodajni i wydawanie posiłków dla rodzin i osób potrzebujących i w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie Klubu Seniora, organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zbiórki rzeczy używanych, organizowanie kiermaszy, imprez okolicznościowych, sportowych i kulturalnych


Mosińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
ul. Kościelna 2,
62-050 Mosina,
tel. 061 8 132 855
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego, nauki, oświaty i wychowania
Formy realizacji zadania: Propagowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, imprez integracyjnych, nowych form kształcenia i rewalidacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych  


Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
ul. Krotowskiego 16,
62-050 Mosina,  
tel. 600 077 117
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego, alkoholizmu i narkomanii  
Formy realizacji zadania: Pomoc w naturze m. in. rzeczowa, żywnościowa, wspieranie osób potrzebujących pomocy i ich rodzin, wspieranie ich integracji ze środowiskiem społecznym


Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
ul. Kościuszki 1,  
62-050 Mosina,
tel. 061 8 192 596
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Formy realizacji zadania: Pomoc w naturze m. in. rzeczowa, żywnościowa, finansowa, wspieranie moralne osób potrzebujących pomocy i ich rodzin, organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych


Stowarzyszenie Abstynentów "Pomocne Dłonie"
ul. Dworcowa 4,
62-050 Mosina,
tel. 513 045 272
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, alkoholizmu, bezradności w sprawach prowadzenia gosp. domowego
Formy realizacji zadania: Organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych i integrująco-rozwojowych dla osób uzależnionych i ich rodzin: warsztaty asertwności, zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin, dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, nauczycieli i pracowników ośrodków pomocowych, organizacja spotkań edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych


Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
ul. Mściszewska 10,
62-095 Murowana Goślina,  
tel. 061 8 122 996
Obszary działania organizacji: Pomoc we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną oraz ich rodzinom lub opiekunom
Formy realizacji zadania: Organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, organizowanie pomocy prawnej, materialnej, lekarskiej itd. dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych, inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzenia szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych


Fundacja  "Bread of Life"
Długa Goślina 1,
62-095 Murowana Goślina,
tel. 061 8 921 411
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach prowadzenia gosp. domowego
Formy realizacji zadania: Pomoc w naturze m. in. rzeczowa, żywnościowa, finansowa, wspieranie moralne osób potrzebujących pomocy i ich rodzin, organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych, tworzenie i prowadzenie hospicjów, noclegowni i domów „spokojnej starości”, reintegracji społecznej, klubów sportowych i świetlic dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizacja czasu wolnego i wypoczynku, pomoc terapeutyczna, tworzenie i prowadzenie centrów odwykowych i ośrodków stacjonarnych dla osób uzależnionych, terapia uzależnień, terapia zajęciowa, działalność edukacyjna, szkoleniowa i przysposabiająca do zawodu


Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Franciszka
Kamińsko 6,  
62-095 Murowana Goślina,  
tel. 061 8 122 254
Obszary działania organizacji: Działalność w obszarze długotrwałej i ciężkiej choroby (nowotworowej), szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi, szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy, inspirowanie, finansowanie i organizowanie badań naukowych, konferencji i seminariów na temat problemów związanych z opieką hospicyjną
Formy realizacji zadania: Pomoc w naturze, przekazywanie sprzętu do opieki paliatywnej, organizowanie ośrodków hospicyjnych, szkoleń personelu medycznego i wolontariuszy, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi,  szerzenie informacji m. in. na temat chorób nowotworowych oraz opieki nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi  


Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni  
ul. Goślińska 56, Rakownia,
62-095 Murowana Goślina,  
tel. 0 601 791 045
Obszary działania organizacji: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w obszarze ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, przemocy w rodzinie, uzależnień, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiek.-wychow.
Formy realizacji zadania: Organizacja zajęć i zawodów rekreacyjno- sportowych, imprez kulturalno- oświatowych, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, wycieczek i wyjazdów turystyczno- krajoznawczych, pomoc psychologiczna i finansowa rodzinom ubogim i dotkniętym problemami psychospołecznymi, organizacja i finansowanie budowy świetlicy wiejskiej,  budowa placów zabaw dla dzieci, prowadzenie działalności edukacyjnej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży


Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Różana 4,
62-010 Pobiedziska,   
tel. 061 8 154 445    
Obszary działania organizacji: Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, działalność w dziedzinie ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiek.-wychow. i prowadzenia gosp. domowego
Formy realizacji zadania: Pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja zajęć terapeutycznych, logopedycznych i rehabilitacyjnych, a także matematycznych, muzycznych i plastycznych, imprez okolicznościowych, kulturalnych, rekreacyjnych, integracyjnych


Fundacja Pomocy Dzieciom Uzdolnionym „Wszechnica”
Pruszewiec 7 lok. 1
62-010 Pruszewiec,  
gm. Pobiedziska
Obszary działania organizacji: Działalność w dziedzinie ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach
Formy realizacji zadania: Usługi specjalistyczne w środowisku (pomoc psychologicznopedagogiczna, edukacyjna, poradnictwo, oddziaływania profilaktyczne), pomoc w edukacyjnych i dzieciom uzdolnionym, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
naturze