Instytucjonalna piecza zastępcza prowadzona jest w formie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat poznański.

Na terenie powiatu poznańskiego funkcjonują następujące placówki:

 1. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
  62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 91
  tel. 61 8150-108; www.owr-kobylnica.pl


 2. Dom Dziecka w Kórniku – Bninie
  62-036 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63
  tel. 61 8170-206; www.domdzieckabnin.powiat.poznan.pl


 3. Dom Rodzinny w Swarzędzu
  62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 15/1-2
  tel. 61 8173-869

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu, a objęcie go opieką może nastąpić do osiągnięcia pełnoletności lub do zmiany decyzji Sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą dyrektora placówki do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

 1. Uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
 2. Legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.