Rodziny zastępcze to najlepszy sposób spełnienia największych marzeń dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w swoich rodzinach naturalnych. Rodziną zastępczą dla takich dzieci mogłoby stać sie wiele polskich rodzin: wystarczy miejsce w sercu i domu. Potrzebna jest też chęć pracy nad rozwojem własnych kompetencji w zakresie opieki zastępczej i współpracy z innymi osobami zaangażowanymi w niesienie pomocy dzieciom. Cieszymy się, że Państwo zdecydowaliście się zostać rodzicami zastępczymi dla potrzebujących opieki dzieci i jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni.

Zdajemy sobie sprawę, że bycie rodzicem zastępczym nie jest zadaniem łatwym. Chcielibyśmy pomóc Państwu radzić sobie z różnymi trudnościami, z emocjami i myślami, jakie się pojawiają w sytuacjach związanych ze sprawowaniem opieki zastępczej każdego dnia. Uważamy, iż najlepszym sposobem na zmianę punktu widzenia i znalezienie nowych rozwiązań oraz uzyskanie informacji i wsparcia jest rozmowa i wymiana doświadczeń z osobami, które mają podobne problemy czy też znajdują się w podobnej sytuacji. Dlatego też proponujemy Państwu udział w grupach wsparcia dla rodziców zastępczych.

Grupa wsparcia ma charakter cyklicznych spotkań odbywających się co miesiąc w godzinach wieczornych. Każde takie spotkanie trwa około dwóch godzin i odbywa się w obecności i przy wsparciu psychologa. Przeciętna liczba uczestników to ok. 10 osób. Z założenia - jeśli rodzinę zastępczą stanowi małżeństwo i jeśli jest to możliwe - w spotkaniach powinni brać udział zarówno mąż jak i żona.

Do udziału zapraszamy rodziny zastępcze oraz rodziny oczekujące na przyjęcie dzieci. Rozmowy dotyczą zagadnień ważnych dla uczestników spotkania w danym momencie ich życia rodzinnego, opiekunowie wymieniają się spostrzeżeniami i kontaktami, udzielają sobie wzajemnych wskazówek, otrzymują również porady i pisemne opracowania psychologiczno-pedagogiczne różnych zagadnień oraz bieżące informacje z zakresu pieczy zastępczej. Obecnie istnieje możliwość rozszerzenia formuły spotkań grupy wsparcia, o zaproszenie do udziału w nich ekspertów z różnych dziedzin, którzy mogliby podzielić się z rodzicami zastępczymi swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym po to, by pomóc opiekunom rozwinąć ich dotychczasowe kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

Na spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców zastępczych poruszanych jest wiele tematów dotyczących problematyki opieki zastępczej takich, jak: rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży, ich trudności związane z przeżywaniem strat, przykrych doświadczeń rodzinnych, separacji od bliskich im członków rodziny i osób zaprzyjaźnionych, doznawanie frustracji, radzenie sobie z konfliktami i zmianami, nabywanie nowych umiejętności życiowych, nawiązywanie wartościowych więzi, motywowanie się do nauki, do pozytywnego działania i współpracy z innymi. Znaczącymi zagadnieniami obecnymi w pieczy zastępczej są ponadto: alkoholowy zespół płodowy dziecka ( FAS/FAE), nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia więzi (w tym - RAD), zaburzenia emocjonalne, rozwoju, zachowania, nawyków, odżywiania się, różne rodzaje niepełnosprawności, choroby i zakłócenia funkcjonowania psychofizycznego, problemy edukacyjne, problemy wieku dorastania i problemy w kontaktach z otoczeniem. Ważnymi kwestiami są z pewnością: profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy, metody opiekuńczo-wychowawcze, rodzaje pomocy specjalistycznej, a także - tematyka związana z kontaktami rodzin zastępczych i dzieci z ich rodzinami biologicznymi, powrót dziecka do rodziny naturalnej czy możliwości adopcji dziecka. Istotne są informacje na temat procedury działania różnych instytucji w znaczących dla dziecka kwestiach oraz problematyka kontaktów opiekunów zastępczych z ośrodkami pomocowymi, sądami czy placówkami edukacyjnymi, leczniczymi i opiekuńczo-wychowawczymi, jak również - zagadnienia odnoszące się do planowania przyszłości dziecka pod kątem jego wszechstronnego usamodzielnienia się.

Grupa wsparcia jest jedną z wielu form pomocowych na rzecz rodzin zastępczych (oprócz doradztwa specjalistycznego, wolontariatu, szkoleń, spotkań zespołów interdyscyplinarnych oceniających sytuację oraz wdrażających plany pomocy dziecku i rodzinie). Dzięki umożliwieniu Państwu wzięcia dobrowolnego i aktywnego udziału w grupie wsparcia chcielibyśmy pomóc Państwu rozwiązywać problemy, z którymi jako rodzice zastępczy na co dzień się stykacie, dać Państwu szansę na kontakt z osobami, które mają podobne doświadczenia i problemy choć być może różne pomysły na rozwiązania, a także - zapewnić Państwu stałe wsparcie i pomoc. Jak wiemy, wejście dziecka do Waszej rodziny powoduje wiele różnorodnych zmian. Chcielibyśmy Wam pomóc radzić sobie z tymi zmianami i utrzymać równowagę w Waszym życiu rodzinnym oraz wesprzeć Was, aby łatwiej Wam było sprostać wielu wyzwaniom w procesie niesienia pomocy dzieciom.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w takich spotkaniach bądź też macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt z psychologiem PCPR pod numerem telefonu: 61 22 22 914

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.30-15.30

Informacje dotyczące aktualnych terminów spotkań grupy wsparcia będą zamieszczone pod adresem http://pcpr.powiat.poznan.pl/?a=77