Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, działając zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Poznańskiego. W ramach prowadzonego wolontariatu oczekujemy od wolontariuszy wsparcia rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach: pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków szkolnych, organizowanie zajęć reedukacyjnych i logopedycznych, spędzanie czasu wolnego, wspieranie rozwoju zainteresowań.Wolontariusze pracują z dziećmi w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

„Szukam mamusi i tatusia…”

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu organizuje nabór uczestników na kolejną edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze: „PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza/Adopcja”. Szkolenie jest bezpłatne dla mieszkańców powiatu poznańskiego.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna . W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Stowarzyszenie Rozwoju „PITAGORAS” zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 pt.: „Udostępnianie zasobów muzealnych osobom niesłyszącym”.

W ramach projektu na stronie internetowej www.glusitv.pl udostępnionych zostało 6 filmów w języku migowym przedstawiających wycieczki po wybranych przez osoby niesłyszące muzeach. W czasie plebiscytu internetowego niesłyszący wybrali następujące muzea: