Drukuj
Odsłony: 1694

Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na podstawie art. 33. ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera/ów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne
Działania 7. Aktywna integracja
Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Planowany termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

 Cel partnerstwa:
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu aktywizację zawodową uczestników poprzez reintegrację i rehabilitację społeczno - zawodową oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego.

 

Zakres tematyczny Partnerstwa:

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Wspólna realizacja działań w ramach projektu, którego grupę docelową stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj. osoby z niepełnosprawnością oraz osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie powiatu poznańskiego.

 

Zakres zadań Partnera/Partnerów obejmuje następujące części:
Część 1 – Aktywizacja społeczno – edukacyjno – zawodowa w odniesieniu do osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy zastępczej

Część 2 – Aktywizacja społeczno – edukacyjno – zawodowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością.


Jeden podmiot może złożyć w ofercie propozycję realizacji na jedną lub na całość wymienionego zakresu zadań Partnerów.

 

Termin złożenia oferty: 12 lipca 2017 r. godz. 15.00

Dodatkowych informacji można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Poznaniu - Link

lub pod numerem telefonu: 61 8410722 w godzinach od 8 do 15.