Los osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie jest Ci obojętny?

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU!

ZDOBĄDŹ FUNDUSZE UNIJNE NA POMOC z Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020!

Termin naboru wniosków: od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na podstawie art. 33. ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera/ów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne
Działania 7. Aktywna integracja
Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Planowany termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STOISKA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH NA TARGACH VIVA SENIORZY 2017

 

Kolejna edycja Targów VIVA SENIORZY już w najbliższy weekend. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach dla osób w podeszłym wieku, jedynej takiej placówki Powiatu Poznańskiego. Odwiedzając stoisko targowe będzie można zapoznać się z ofertą Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Pracownicy udzielą wyczerpujących informacji na temat procedury przyjęcia  i wszystkich usług świadczonych przez placówkę.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Wraz z nadejściem wiosny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie startujemy z realizacją dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejska w ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Społecznego na lata 2014-2020.