Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wnioskodawca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza wybór Partnera – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - DZ.U. z 2016 r. poz. 239).

 W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego 20.06.2017 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Biuletyn Informacji Publicznej) o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (Działanie 7.1.2) została wybrana oferta złożona przez:

1. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29

2. Fundację Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Lipowej 6A,

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty.

Dodatkowych informacji można uzyskac na stronie BIP PCPR w Poznaniu - link