Dyrektor Powiatoweego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w projekcie realizowanym w poddziałaniu 7.2.1 WRPO 2014-2020

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Usługi Asystenta obejmują w szczególności pomoc asystenta w przygotowaniu Klienta do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, oraz pomoc w komunikowaniu się.
2. Asystent towarzyszy osobie niepełnosprawnej i wspomaga ją w zakresie:
a) pomocy w transporcie środkami komunikacji: w dotarciu i powrocie z miejsca zamieszkania i do miejsca zamieszkania (m.in. szkoły, uczelni, pracy, placówek zdrowia, instytucji publicznych, kulturalnych, zajęć rehabilitacyjnych);
b) pomocy w codziennej toalecie, ubraniu, przyrządzaniu posiłku, podaniu posiłku rozumianych jako komplementarne uzupełnienie właściwej usługi asystenckiej;
c) pomoc w drobnych czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przy czym asystent nie świadczy usług opiekuńczych;
d) przenoszenie z miejsca na miejsce docelowe np.: z łóżka na wózek, znoszenie ze schodów, wnoszenie do samochodu – o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami (np. kodeks pracy);
e) pomoc w utrzymaniu kontaktów z rówieśnikami oraz w komunikowaniu się z otoczeniem.

Wymagania niezbędne:
Asystentem osoby niepełnosprawnej zastępczej może być osoba, która:
1) Posiada wykształcenie średnie oraz dodatkowo: dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiada certyfikat ukończonego kursu zawodowego do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej;
2) Jest osobą niekaraną;
3) Posiada roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
4) Obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych form porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi (np. język migowy),
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
-  list motywacyjny,
-  kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
-  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

Wymiar etatu: praca w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1 etatu

Termin, sposób i  miejsce składaia dokumentów:
Oferty prosimy składać w terminie do dnia 28.07.2017 r.:
- w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. 122
- lub przesłać na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
z dopiskiem na kopercie - nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
W wyniku analizy złożonych ofert wybrane osoby zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje znajdują sie na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych PCPR w Poznaniu - link

 

Projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.