Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu informuje, że w 2017r. kontynuuje realizację pilotażowego programu “AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 


TERMIN NABORU WNIOSKÓW DLA MODUłU I: od 15 maja do 30 sierpnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań oraz wzory wniosków dla Modułu I są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Poznaniu

 

 W ramach programu Aktywny samorząd Moduł I– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Dokumenty programowe dotyczące realizacji w 2017 roku programu „Aktywny samorząd”:

Tekst programu

Kierunki działań

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania